පීවීසී ශීතකරණයේ චුම්බක සහ මෝටර් රථයක් චුම්බක

WhatsApp Online Chat !